Om NEBUT styret

Om NEBUT Styret

NEBUT er foreldredrevet. Dette reflekteres i styret og støtteapparatet.

Styret i NEBUT er i sesongen 2020-2021 sammensatt av:

Navn Verv
Lars Gunnar Tennebø Styreleder
Marianne Hordnes Kasserer
Berit Myrland Pedersen Sekretær
Vegard Thorsen Sponsoransvarlig
Joacim Lindstrøm Gedde Kulisseansvarlig
Ann-Christin Ramberg Styremedlem

 

I tillegg til styret har vi revisorer og valgkomite:

Navn Verv
Marte Christine Krogh Revisor
Anne Gro Berg Björling Revisor
Vibeke Fallo Valgkomite
Solveig Askim Syvertsen Valgkomite

 

Fra vedtektene kan vi lese:

§3 Styre
Foreningen ledes av et styre som består av 5-9 representanter. Teatergruppens styre behandler saker og arbeider med alt som kan tjene formålet. Styret samarbeider med instruktører om det faglige innhold i teater oppsettingene. Styret fører eget regnskap, og revidert regnskap legges ved søknader og midler. Styret er beslutningsdyktig når det møter mer enn halvparten. Saker avgjøres ved alminnelig flertall. Ved stemmelikhet avgjør styreleders stemme saken.

§4 Valg
Styret konstituerer seg selv, med leder, eventuelt nestleder, sekretær, kasserer og styremedlemmer. Det skal utpekes en valgkomité som består av 2 personer, samt 2 revisorer (ikke autoriserte). Ved valg velges man for 2 år av gangen, med mulighet for gjenvalg.